Neem contact op!

Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling

Persoonsgegevens


Onderwerp

Het onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens hebben betrekking op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Verwerking van uw persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

     Voor- en achternaam;

     Adresgegevens;

     Telefoonnummer;

     E-mailadres;

     Geslacht;

     Gegevens over uw woonsituatie (zelfstandig of woonvorm);

     Contactgegevens van uw begeleider/contactpersoon;

     Gegevens over gezondheid (met name de aard van uw beperking).


Grondslag voor de verwerking en het bewaren van persoonsgegevens van cliënten

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling en:

     Administratieve doeleinden;

     U te kunnen bellen of  te e-mailen indien dit nodig is (bijvoorbeeld om een afspraak te maken voor dienstverlening);

     U te informeren over wijzigingen van ons beleid.


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of op grond van de wet is vereist.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij uitsluitend aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor onder andere de uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Zo maken wij gebruik van een (externe) derde partij voor:

     Het verzorgen van de website en internetomgeving van de SAR;

     Het (digitaal) communiceren met cliënten, begeleiders, behandelaars en geïnteresseerden


Wij geven de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat een overheidsfunctionaris in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking  verlenen en is er een wettelijke plicht om deze gegevens af te geven.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Beveiliging

De SAR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen;

     Alle personen (dienstverleners en vrijwilligers) die namens de SAR van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn

       gehouden aan geheimhouding daarvan;

     Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze digitale systemen;

     Er wordt continu een automatische update van back-ups van de persoonsgegevens gemaakt, zodat de gegevens

       bij fysieke of technische incidenten hersteld kunnen worden


Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wij gebruiken geen Cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben  ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken digitaal/schriftelijk naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@stichtingsar.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact formulier

Vul het contactformulier in en wij sturen je informatie toe. Daarna nemen wij graag contact met je op.

Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd in de diensten van de SAR?

De SAR vindt de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate belangrijk. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de bepalingen van de wetten inzake gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring legt uit hoe, in hoeverre en voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens van u verwerken.